Uczelniana Rada Doktorantów
o jednostce

Samorząd Doktorantów UKW został powołany w 2002 roku. Pierwszym jego działaniem było przyjęcie statutu Samorządu, którego cele pozostają bez zmian do dnia dzisiejszego, modyfikacji ulegają natomiast sposoby ich realizacji.

Aktualnymi płaszczyznami zaangażowania Uczelnianej Rady Doktorantów UKW są: reprezentowanie doktorantów przed władzami uczelni, a także w gremiach uniwersytetu (senat, komisje senackie, rady wydziałów, komisje wydziałowe i instytutowe, rada biblioteczna) uczestnictwo w procesie decyzyjnym dotyczącym przyznawania świadczeń pomocy materialnej, przygotowywanie propozycji szkoleń, spotkań towarzyskich, organizacja konferencji i prowadzenie eventów popularyzujących naukę, a także wiele innych.

URD UKW podejmuje również aktywność na polu pozauczelnianym, m. in. współpracę z doktorantami z innych ośrodków akademickich. Z inicjatywy URD UKW w czerwcu 2012 roku zawiązane zostało Kujawsko-Pomorskie Porozumienie Doktorantów. Członkowie URD biorą udział w pracach Krajowej Reprezentacji Doktorantów, która w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym reprezentuje interesy doktorantów na terenie kraju. Nasz Samorząd Doktorantów należy do Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, a od 2018 roku również do Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, w których zjazdach bierze czynny udział.

Kontakt

samorzaddoktorantow@ukw.edu.pl