Doktoranci

Wybory elektora doktorantów

W związku ze zbliżającymi się wyborami władz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do dnia 1 marca 2020 r. można zgłaszać chęć zostania elektorem doktorantów.

Skan pisemnego zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, numer legitymacji doktoranta oraz dane kontaktowe (adres e-mail), informację o chęci kandydowania na elektora doktorantów i własnoręczny podpis należy przesłać na adres e-mail: samorzad.doktorantow.ukw@gmail.com w terminie nieprzekraczalnym do 1 marca 2020 r.

Oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Uczelnianej Rady Doktorantów z dopiskiem "ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA ELEKTORA DOKTORANTÓW" do Sekretariatu Wydziału Historycznego UKW ul. Poniatowskiego 12 Bydgoszcz pok. 11 w godzinach pracy Sekretariatu do dnia 3 marca 2020 r. Zgłoszenia spływające po terminie nie będą brane pod uwagę.

Uczelniana Rada Doktorantów dokona wyboru elektora doktorantów spośród osób, które nadeślą i przekażą swoje zgłoszenie w wyżej wskazanym terminie na posiedzeniu Uczelnianej Rady Doktorantów dnia 4 marca 2020 r.