Doktoranci

Wybory przedstawicieli doktorantów do komisji dyscyplinarnej dla doktorantów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów

W związku z § 114 ust. 1-3 Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. ogłaszamy nabór kandydatów na przedstawicieli komisji dyscyplinarnej dla doktorantów (trzy osoby ze statusem doktoranta UKW) oraz odwoławczej komisji dla doktorantów (trzy osoby ze statusem doktoranta UKW).

Skan pisemnego zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, numer legitymacji doktoranta oraz dane kontaktowe (adres e-mail), informację o chęci kandydowania na członka komisji dyscyplinarnej dla doktorantów lub odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów i własnoręczny podpis należy przesłać na adres e-mail: samorzad.doktorantow.ukw@gmail.com w terminie nieprzekraczalnym do 1 marca 2020 r.

Oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Uczelnianej Rady Doktorantów z dopiskiem "ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA DOKTORANTÓW" lub "ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO ODWOŁAWCZEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA DOKTORANTÓW" do Sekretariatu Wydziału Historycznego UKW ul. Poniatowskiego 12 Bydgoszcz pok. 11 w godzinach pracy Sekretariatu do dnia 3 marca 2020 r. Zgłoszenia spływające po terminie nie będą brane pod uwagę.

Uczelniana Rada Doktorantów dokona wyboru członków komisji dyscyplinarnej dla doktorantów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów spośród osób, które nadeślą i przekażą swoje zgłoszenie w wyżej wskazanym terminie na posiedzeniu Uczelnianej Rady Doktorantów dnia 4 marca 2020 r.