Doktoranci

Przewód doktorski

Przewód doktorski

 Poniżej znajduje się wykaz dokumentacji potrzebnej do wszczęcia przewodu doktorskiego:

 1. wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (wg wzoru)
 2. oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. kwestionariusz osobowy
 4. informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat uprzednio ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora
 5. wykaz prac naukowych lub twórczych prac zawodowych wraz z oświadczeniem
  o posiadaniu wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacja naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej
 6. wydruk stron tytułowych wskazanej publikacji spełniającej warunek ustawowy odnośnie otwarcia przewodu doktorskiego (wg ustawy o stopniach i tytule naukowym z dnia 14 marca 2003 r.)
 7. wydruk z uczelnianego systemu Expertus (uczestnicy studiów doktoranckich)
 8. informację o działalności popularyzującej naukę
 9. koncepcja rozprawy doktorskiej
 10. opinia kandydata na promotora
 11. zgodę promotora/drugiego promotora/kopromotora/promotora pomocniczego na objęcie ww. funkcji oraz oświadczenie o ilości przewodów doktorskich w których jednocześnie pełni funkcję promotora/kopromotora/promotora pomocniczego.
 12. certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego ujęty w wykazie MNiSW,
 13. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.
 14. pisemne zobowiązanie kandydata, zatrudniającej lub finansującej kandydata jednostki do pokrycia kosztów związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego